Ανάλυση του ασφαλιστικού συστήματος των Αστυνομικών με τις τελευταίες αλλαγές.

Ο Δημήτρης Καραγιαννόπουλος αναλύει το συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό των Αστυνομικών  μετά τις τελευταίες αλλαγές που επήλθαν στην νομοθεσία.

 

Η συνταξιοδότηση των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία  καθορίζεται από ειδικές διατάξεις που τους εντάσσει σε ειδική κατηγορία και έχουν  δικαίωμα για έξοδο στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

 

Έτσι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι αστυνομικοί  υπάγονται για συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά θέματα στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), πλην αυτών που δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα αυτής, οι οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται στο προϊσχύον ασφαλιστικό  συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου

Το ασφαλιστικό των Αστυνομικών

H συνταξιοδότηση των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία καθορίζεται από ειδικές διατάξεις που τους εντάσσει σε ειδική κατηγορία και έχουν δικαίωμα για έξοδο στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

 

Έτσι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι αστυνομικοί υπάγονται για συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά θέματα στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), πλην αυτών που δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα αυτής, οι οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται στο προϊσχύον ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ–ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ

 

 Απαιτούμενος χρόνος για αίτηση συνταξιοδότησης

 • Αστυνομικοί που το 2010 συμπλήρωναν 24,5 έτη ασφάλισης
 • Αστυνομικοί που το 2011 συμπλήρωναν 26 έτη ασφάλισης
 • Αστυνομικοί που το 2012 συμπλήρωναν 27,5 έτη ασφάλισης
 • Αστυνομικοί που το 2013 συμπλήρωναν 29 έτη ασφάλισης
 • Αστυνομικοί που το 2014 συμπλήρωναν 30,5 έτη ασφάλισης

Επίσης αστυνομικοί που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1 Ιαν 15 και έχουν εισέλθει στην ΕΛ.ΑΣ έως το 2010 είναι δικαιούχοι σύνταξης από 1 Ιαν 15 και εφεξής, στις εξής περιπτώσεις:

 • 1. Κατόπιν αιτήσεως τους λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μετά τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και χωρίς ηλικιακό όριο.
 • 2.Κατόπιν αιτήσεως τους μετά τη συμπλήρωση 15 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του 67ου έτους της
  ηλικίας τους.
 • 3. Κατόπιν αιτήσεως τους μετά τη συμπλήρωση 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας (εκ της οποίας 15ετούς πραγματικής) και
  του 60ου έτους της ηλικίας τους.
 • 4. Με όριο ηλικίας. Όποιος απομακρυνθεί από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γιατί καταλήφθηκε από το όριο της ηλικίας και έχει 15ετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία από την οποία πλήρη 10ετή πραγματική, υπηρεσία και εφόσον πριν από την κατάληψη του ορίου ηλικίας έχει συμπληρωθεί 3ετή συνεχής πραγματική αστυνομική υπηρεσία
 • 5.Με αποστρατεία για λόγους σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, χωρίς όρια ετών υπηρεσίας και ηλικίας
 • 6.Με αποστρατεία για λόγους σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας μη οφειλόμενης στην Υπηρεσία με τη συμπλήρωση πενταετούς τουλάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και χωρίς ηλιακό όριο.
 • 7.Αυτεπάγγελτης αποστρατείας από την Υπηρεσία λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, ή την ημεροχρονολογία κατά την οποία, εάν ο στρατιωτικός δεν είχε απομακρυνθεί από την Υπηρεσία, θα συμπλήρωνε 35ετή πραγματική υπηρεσία. Εξυπακούεται ότι η σύνταξη θα υπολογισθεί με βάση τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και όχι με βάση τα 35 έτη
 • 8.Όσοι έχουν εισέλθει στην ΕΛ.ΑΣ από το 2011 και μετά κατόπιν αιτήσεως τους με την συμπλήρωση 40 ασφαλιστικών ετών και του 62ου έτους της ηλικίας τους.

Όρια ηλικίας

Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αστυνομικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής:

 
 • Αντιστράτηγος Αρχηγός 66° έτος
 • Αντιστράτηγος 64° έτος
 • Υποστράτηγος 63° έτος
 • Ταξίαρχος 62° έτος
 • Αστυνομικός Διευθυντής 60° έτος
 • Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58° έτος
 • Αστυνόμος Α’ 57° έτος
 • Αστυνόμος Β’ 55° έτος
 • Υπαστυνόμος Α’ 55° έτος
 • Υπαστυνόμος Β’ 55° έτος
 • Ανθυπαστυνόμος 55° έτος
 • Αρχιφύλακας 55° έτος

Το όριο ηλικίας των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθμό αυξημένο κατά δύο (2) έτη από το όριο ηλικίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων, πλην των Υγειονομικών Αξιωματικών Ιατρών και Οδοντιάτρων και των Κληρικών, για τους οποίους αυξάνεται κατά πέντε (5) έτη.

Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

Όσοι από τους αξιωματικούς φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού Διευθυντή και καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του π.δ. 24/1997 μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, η οποία δεν ανακαλείται, για την περαιτέρω παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία, οι μεν Αστυνομικοί Διευθυντές για ένα (1) έτος, οι δε λοιποί Αξιωματικοί μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

 

Όσοι από τους Υπαστυνόμους Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, που δεν ανακαλείται, περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος για ένα έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, για κάθε έτος, ύστερα από απόφαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συνεκτιμά τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, την αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας των ενδιαφερομένων επί της δήλωσής των και τα τηρούμενα στους ατομικούς τους φακέλους και λοιπά ατομικά έγγραφα στοιχεία, ιδίως αυτά που αφορούν στην πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποδοτικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 24/1997, ή καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν έχει παρέλθει ο αυτοτελώς οριζόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 χρόνος διαγραφής, ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999, ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντα τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία διετία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη ή δυσίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

 

Εθνική – Ανταποδοτική Σύνταξη

Η Κύρια Σύνταξη, εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως, που δικαιούται ο αστυνομικός συνταξιούχος,
αντιστοιχεί στο άθροισμα της Εθνικής Σύνταξης και της Ανταποδοτικής Σύνταξης.

Εθνική σύνταξη

Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016.

Η εθνική σύνταξη ορίζεται κατά το έτος 2024 σε 426,17 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

 

Ανταποδοτική Σύνταξη

Η Ανταποδοτική Σύνταξη, η οποία καταβάλλεται κάθε μήνα μαζί με την εθνική σύνταξη στον ασφαλισμένο, υπολογίζεται από το
γινόμενο των συντάξιμων αποδοχών του επί του ποσοστού αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης του.

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Λόγω έλλειψης μηχανογράφησης δεν ήταν εφικτό να υπολογιστεί ο μέσος όρος όλου του εργασιακού βίου έτσι ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών θα είναι ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι το έτος που θα βγει κάποιος σε σύνταξη.

Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών των μισθωτών:

Κατ’ αρχάς υπολογίζεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ Κλάδου Σύνταξης (επομένως, συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα αδείας για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές) για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος μισθωτός υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1.11.2024. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου που υπόκεινται σε εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως 1.11.2024.

Ο μαθηματικός τύπος που αποτυπώνει τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών για ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης από
το έτος i έως το έτος ζ, είναι ο παρακάτω:

Όπου, i > 2002,

ΣΑ : οι συντάξιμες αποδοχές,

Α^) : οι ετήσιες αποδοχές για το έτος t,

J” ο δείκτης μεταβολής μισθών από το έτος t έως το έτος z * ■ ” ■ :

η ετήσια μεταβολή μισθών κατά το έτος t και

Sm : το σύνολο όλων των μηνών ασφάλισης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη και τμήματα μηνών αν υπάρχουν.

Δείτε πως θα διαμορφωθεί το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης με βάση τα έτη ασφάλισης και τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002.

Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους (2000*50,01)=1000,2ευρώ +426,17( Εθνική σύνταξη)=1426,19

Αναγνώριση Στρατιωτικής θητείας

Με την ψήφιση του ν.4472/2017 (μισθολόγιο) ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη στον υπολογισμό των ωριμάνσεων του μισθού των Αστυνομικών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 154 του 4472/2017, ενώ δεν προκύπτει πλέον από κάποια διάταξη υποχρέωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για τους αστυνομικούς.

Συνεπώς όποιος δεν έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης έως 31/12/2016 και έχει συμπληρώσει 40έτη (35+5 τα μάχιμα) συντάξιμης υπηρεσίας δεν τον συμφέρει η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας γιατί απαιτείται να καταβάλει εισφορές 20%
επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει, την ημέρα της αίτησης αναγνώρισης.

Επίσης με την εφαρμογή του Νόμου 4670/2020 από τα 40 έτη Υπηρεσίας και μετά το ποσοστό αναπλήρωση της σύνταξης ανεβαίνει κατά 0,5% για κάθε έτος, κάτι που σημαίνει ότι ένας αστυνομικός, Ανθ/μος με κατάταξη στην ΕΛ.ΑΣ 20/6/1991, με αναγνωρισμένη την πενταετία , συνταξιοδοτείται με όριο ηλικίας την 31/12/2026 θα πρέπει να καταβάλει 8280 για αναγνώριση 18 μηνών θητείας.

Η προσαύξηση της σύνταξης για το αντίστοιχο διάστημα θα του αποφέρει 23 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή θα κάνει απόσβεση σε 30 χρόνια.

Αν ο ίδιος αποχωρήσει τέλος του 2024 με 38,6 συντάξιμα χρόνια η αναγνώριση της θητείας θα του αποφέρει 62 ευρώ αύξηση στην σύνταξη και θα κάνει απόσβεση για τις εισφορές που κατέβαλε έπειτα από 11 χρόνια.

Αν ο παραπάνω Ανθ/μος είχε κάνει αίτηση για αναγνώριση το 2015, θα έπρεπε να καταβάλει για να αναγνωρίσει το ένα έτος
θητείας 2340 ευρώ. Αν συνταξιοδοτηθεί την 31/12/26 η αναγνώριση θα του αποφέρει 5 ευρώ αυξηση, ενώ αν αποχωρήσει τέλος του 2024 η αναγνώριση θα του αποφέρει 44 ευρώ και θα κάνει απόσβεση έπειτα από 4 χρόνια και 4 μήνες

Τέλος όσοι έχουν συμπληρώσει (35+5 τα μάχιμα) και έχουν κάνει αίτηση αναγνώρισης έως 31/12/2016 να γνωρίζουν ότι απόσβεση στις εισφορές που θα καταβάλουν θα κάνουν γύρω στα 15 με 20 έτη.

Γενικά αστυνομικοί με πολλά έτη υπηρεσίας και υψηλές αποδοχές, που δεν έχουν καταθέσει αίτηση αναγνώρισης έως σήμερα θα συνιστούσαμε να μην προχωρήσουν σε αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας αλλά να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα έτη
με πραγματική υπηρεσία μέχρι να συμπληρώσουν τα 40 συντάξιμα έτη.

Προσοχή για όσους αποχωρούν με αίτησή τους από το Σώμα χρησιμοποιώντας για την θεμελίωση τον χρόνο στρατιωτικής τους θητείας, σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η αναγνώρισή της.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ποσό βέβαια της εισφοράς εξαγοράς εξαρτάται από τον μήνα και έτος που έγινε η αίτηση αναγνώρισης.

Έτσι για αιτήσεις αναγνώρισης έως 31/12/2016 η εισφορά εξαγοράς προκύπτει από τη σχέση:

 • Παλαιός ασφαλισμένος: Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές =Β.Μ+Ε.Χ+176+Ε.Σ. ) Χ 6,67% Χ μήνες θητείας.
 • Νέος ασφαλισμένος: Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές σύνολο αποδοχών πλην πενθήμερων ) Χ 6,67% Χ μήνες θητείας.
 • Από 1/1/2017 και μετά η εισφορά εξαγοράς διαμορφώνεται ως εξής για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους
 • 1/1/2017- 31/12/2017 Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές= σύνολο αποδοχών πλην πενθήμερων νυχτερινών και προσωπικής διαφοράς ) Χ 10% Χ μήνες θητείας.
 • 1/1/2018- 31/12/2018 Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές= σύνολο αποδοχών πλην πενθήμερων νυχτερινών και προσωπικής διαφοράς ) Χ 13,33% Χ μήνες θητείας.
 • 1/1/2019- 31/12/2019 Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές=σύνολο αποδοχών πλην πενθήμερων νυχτερινών και
  προσωπικής διαφοράς ) Χ 16,66% Χ μήνες θητείας.
 • 1/1/2020- 31/12/2030 Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές=σύνολο αποδοχών πλην πενθήμερων νυχτερινών και προσωπικής διαφοράς ) Χ 20% Χ μήνες θητείας.

Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας

 • Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και ισχύει μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας.
 • Η αναγνώριση της πενταετίας για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22, του Ν.3865/10, δηλαδή με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι κόστος 39,87 € * μήνα = 2.392,20 € (60 μήνες). Σημειωτέων ότι το κόστος της αναγνώρισης είναι ακόμη πιο χαμηλό αν υπολογίσουμε ότι η παραπάνω κράτηση δεν φορολογείται
 • H αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας, εκτός από την αύξηση των συντάξιμων ετών που χρησιμοποιούνται για την θεμελίωση του
  συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αυξάνει και το ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο επιφέρει μεγαλύτερο ποσό στην ανταποδοτική σύνταξη.
 • Επίσης, κατά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.4387/2016, ο αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης, συνυπολογίζεται με τον λοιπό χρόνο ασφάλισης μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 έως και την υποβολή της αίτησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

 • AΡΧ/ΚΑΣ, έγγαμος με 2 τέκνα και ημερομηνία εισόδου στην ΕΛ.ΑΣ. την 20-6-1991 με 21 μήνες θητεία αναγνωρισμένη αποστρατεύεται τέλος του 2024 με όριο ηλικίας. Η ακαθάριστη κύρια σύνταξη που θα πάρει χωρίς να αναγνωρίσει την πενταετία θα είναι 413,76 Εθνική+ 749,82 ανταποδοτική = 1.163,58 ευρώ. Εάν όμως αναγνωρίσει την πενταετία η συνολική ακαθάριστη σύνταξη που θα πάρει θα είναι 1.403 ευρώ. Άρα η αναγνώριση της πενταετίας θα του αποφέρει 239,42 ευρώ τον μήνα μεγαλύτερη σύνταξη στις ακαθάριστες αποδοχές.
 • ΑΝΘ/ΜΟΣ έγγαμος με 2 τέκνα με ημερομηνία εισόδου στην ΕΛ.ΑΣ την 20-6-1991 με 12 μήνες ασφάλιση στο ΙΚΑ, 21 μήνες θητεία αναγνωρισμένη αποστρατεύεται τέλος του 2028 με όριο ηλικίας. Η ακαθάριστη κύρια σύνταξη που θα πάρει χωρίς να αναγνωρίσει την πενταετία θα είναι 413,76 Εθνική+ 998,24 ανταποδοτική = 1.412 ευρώ. Εάν όμως αναγνωρίσει την πενταετία η συνολική ακαθάριστη σύνταξη που θα πάρει θα είναι 1.461 ευρώ. Άρα η αναγνώριση της πενταετίας θα του αποφέρει 49 ευρώ τον μήνα μεγαλύτερη σύνταξη στις ακαθάριστες αποδοχές.

Συμπερασματικά, η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι συμφέρουσα ακόμη και στις περιπτώσεις που ο αστυνομικός έχει συμπληρώσει 40 ή και παραπάνω συντάξιμα χρόνια μιας και πολύ σύντομα θα κάνει απόσβεση στα χρήματα που θα έχει καταβάλει για την αναγνώριση της.

Απαιτούμενος χρόνος για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την επικουρική σύνταξη από τους τομείς Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.)

Με τον ν 4826 / 2021 επήλθαν αλλαγές στον χρόνο που απαιτείται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής σύνταξης από το πρώην ΤΕΑΕΧ- ΤΕΑΥΑΠ και πλέον απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης αντί των 40 που απαιτούνταν έως την ψήφιση του ως άνω νόμου. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)που έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης σε αυτά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, δικαιούνται ισόβια μηνιαία επικουρική σύνταξη γήρατος, εφόσον συνταξιοδοτηθούν για την αυτή αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους (άρθρο 52 του ν 4826 / 2021

Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου δικαιούνται μηνιαία επικουρική σύνταξη αναπηρίας, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη για την αυτήν αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η καταβολή αυτής (άρθρο 54 του ν 4826 / 2021) Αρμόδιος φορέας για τον υπολογισμό καθώς και την καταβολή της σύνταξης στους δικαιούχους, αποτελεί ο ΕΦΚΑ. Η παραπάνω εργασία αποτελεί μια προσωπική σύνοψη των ισχυουσών διατάξεων περί συνταξιοδοτικών θεμάτων των αστυνομικών για την ενημέρωση τους.

Πηγή https://lawandorder.gr/analysi-tou-asfalistikou-systimatos-ton-astynomikon-oles-oi-allages/

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024 10:52
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…