Ποθεν έσχες (αναλυτικές οδηγίες).

Από τη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων του Α.Ε.Α. εκδόθηκε Διαταγή αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για τα έτη 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017). Ειδικότερα:

1. Οι υπόχρεοι που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων κατά τα έτη 2016 (χρήση 2015) και 2017 (χρήση 2016), έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται μεταβολή του περιεχομένου τους κατά τις διατάξεις του Νόμου 3213/2003, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που υφίσταται μεταβολή, δύναται να τις επεξεργαστούν προ της υποβολής τους.

2. Αρχικές δηλώσεις με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα, εφόσον περιέχουν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής τους περιουσιακά στοιχεία δεν απαιτείται μεταβολή τους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιβεβαίωση.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης, ή αρχικής δήλωσης που υποβάλλεται για πρώτη φορά για τα έτη 2016, 2017 και 2018, διευκρινίζεται ότι αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά στοιχεία, την αξία και τον τρόπο κτήσης τους.

4. Μεταβολή του περιεχομένου των δηλώσεων απαιτείται για τα υπόχρεα σε δήλωση πρόσωπα:

Απαιτείται η τροποποίηση του περιεχόμενου της ήδη υποβληθείσας Δήλωσης στις παρακάτω, τουλάχιστον περιπτώσεις:

· Κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία του Μέρους Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.).

· Κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος ήταν σε διάσταση και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία του εν διαστάσει συζύγου.

· Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο ενηλικιώθηκε μέσα στη χρήση που αφορά η δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δεν είχε δηλωθεί η περιουσιακή του κατάσταση στις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018.

· Εφόσον ο υπόχρεος είναι/ήταν σύζυγος υπόχρεου στην Επιτροπή 3Α (υποχρεωτικά ελεγχόμενοι), οφείλει να δηλώσει τις δανειακές υποχρεώσεις του και να καταχωρίσει επιπρόσθετα την ιδιότητα «Σύζυγος υπόχρεου, εν διαστάσει σύζυγος υπόχρεου, πρόσωπο με σύμφωνο συμβίωσης με υπόχρεο, στη Βουλή των Ελλήνων-Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Άρθρου 3Α».

· Εφόσον ο υπόχρεος στην αρχική δήλωση του δεν είχε δηλώσει την αξία και τον τρόπο κτήσης των περιουσιακών του στοιχείων (πλέον είναι υποχρεωτικό).

· Εφόσον για κινητό αξίας άνω των 40.000€, ο υπόχρεος δεν είχε επισυνάψει παραστατικά αγοράς ή νόμιμα φορολογικά παραστατικά ή εκτίμηση αυτού. Επίσης εφόσον ήταν ασφαλισμένο και η αξία που είχε δηλωθεί ήταν μικρότερη από την ασφαλιζόμενη αξία.

· Εφόσον ο υπόχρεος εκποίησε κινητό άνω των 40.000€ και δεν είχε επισυνάψει τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και την εκτίμηση από εκτιμητή του μητρώου.

 

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας εφαρμογής προς το αρμόδιο Όργανο Ελέγχου, αναλόγως της δηλούμενης ιδιότητας.  

2. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) καθώς και ο/η σύζυγος ή εν διαστάσει σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης απαιτείται να είναι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών του TAXISnet, για την υποβολή της δήλωσης μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, της συζύγου ή του προσώπου με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων του.

3. Κατά την υποβολή της δήλωσης από τον υπόχρεο, τα βασικά στοιχεία αυτού δηλαδή ο Α.Φ.Μ., το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο. Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται πριν από την υποβολή της δήλωσης η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό μητρώο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων  των λοιπών προσώπων, που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει.

4. Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου, όπως αριθμός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, δηλώνονται ως έχουν κατά την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης. Τα λοιπά στοιχεία, όπως υπηρεσιακά και οικογενειακά, ως και η ιδιότητα του υπόχρεου δηλώνονται όπως είχαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση.

5. Για την υποβοήθησή του στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του "TAXISnet" και εφόσον συναινέσει με υπεύθυνη δήλωσή του σε αυτή την διαδικασία, μπορεί να μεταφέρει στη δήλωση του (με αυτόματη ηλεκτρονική επισύναψη) τα δεδομένα της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., καθώς και τα στοιχεία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση της περιουσιακής του κατάστασης (Ε9) κατά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους στο οποίο αφορά η δήλωση. Η εν λόγω δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), καθώς και το έντυπο βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9), επισυνάπτονται αυτόματα στην υποβαλλόμενη δήλωση.

6. Για να μπορεί να προ-συμπληρώσει ο υπόχρεος τη δήλωση του με τα ακίνητα συζύγου όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο TAXISnet, πρέπει προηγουμένως ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στο σύστημα (www.pothen.gr) και να επιλέξει στο αριστερό μενού την επιλογή «Διαχείριση Εξουσιοδοτήσεων». Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει προσθήκη το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το σχετικό έτος της Δήλωσης για το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (για τα ακίνητα). Με νέα σύνδεση ο υπόχρεος (με τους προσωπικούς του πλέον κωδικούς) κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης του, μπορεί να κάνει πλέον προσθήκη ακινήτων του/της συζύγου ή του προσώπου με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, από το ΤAXISnet επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί στη καρτέλα των ακινήτων.

7. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης αυτού, κατά τη χρήση που αφορά η δήλωση, δηλώνεται υποχρεωτικά ο τρόπος απόκτησης αυτού, το ύψος της σχετικής δαπάνης (τίμημα που καταβλήθηκε), καθώς και παρατίθεται αναλυτικά η πηγή προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακού στοιχείου, που είχε δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση του υπόχρεου, δηλώνεται το τίμημα που έχει εισπραχθεί. Ειδικά για την περίπτωση εκποίησης κινητών μεγάλης αξίας της υποπερίπτωσης vi της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει, η δήλωση του εισπραχθέντος τιμήματος συνοδεύεται από τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και από εκτίμηση της εμπορικής αξίας του κινητού από εκτιμητή που περιλαμβάνεται στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

8. Σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή εκποίησης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή εκποίησης.

9. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου κατά τη χρήση, που αφορά τη δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει. 

V.  ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, από αυτό που αναφέρεται στη δήλωση, περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

2. Η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά στοιχεία, την αξία και τον τρόπο κτήσης τους.

3. Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:

i.  Τα έσοδα από κάθε πηγή.

ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους.

iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει), τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.

iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts).

v.  Η μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, το σύνολο των μετρητών, που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση iv εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το προαναφερόμενο ποσό αφορά αθροιστικά τον υπόχρεο, τον σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα και το πρόσωπο, με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

vi. Κάθε κινητό που η αξία του υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αποκτηθέντα, όμως, πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Η δηλούμενη αξία συνοδεύεται από τα παραστατικά αγοράς ή τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά ή εκτίμηση της εμπορικής αξίας του κινητού από εκτιμητή που περιλαμβάνεται στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών που τη που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε περίπτωση κατά την οποία τα κινητά είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιμώμενη αξία δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη σχετική σύμβαση.

vii. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.

viii. Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 1 και 2 του αρ. 8 του Ν. 3213/2003).

4. Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) υποβάλλεται από τον υπόχρεο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 19 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.4571/2018, ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής.

VI. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 Ο υπόχρεος πριν την οριστικοποίηση της δήλωσης, δύναται να επισυνάψει μέσω της επιλογής του πεδίου «Έγγραφα δήλωσης», τις βεβαιώσεις αποδοχών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα αναδρομικά προγενέστερων ετών, καθώς και τυχόν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και βεβαιώσεις δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) των ανήλικων του τέκνων, ενώ σε περίπτωση ελέγχου υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφα των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έντυπα (Ε1) οικονομικών που αφορούν τα  αναδρομικά που έχει υποβάλει στην κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ..

VII.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.  Εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003  επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού εκατό (100) ευρώ, ενώ αποκλειστικά για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α, ποσού διακοσίων (200) ευρώ. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, ενώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α, οχτακοσίων (800) ευρώ.

2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

3. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του/της συζύγου του υπόχρεου ή εν διαστάσει συζύγου ή του προσώπου με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, η δήλωση υποβάλλεται χωρίς έγκριση μόνο από τον υπόχρεο με σχετική επιλογή (check-box) στην καρτέλα της δήλωσης «Στοιχεία Συζύγου». Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπόχρεος οφείλει να αναγράψει τουλάχιστον το Α.Φ.Μ. του έτερου προσώπου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το Όργανο Ελέγχου καλεί τον/την σύζυγο ή εν διαστάσει σύζυγο ή το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, προκειμένου να δηλώσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία και αυτά των ανήλικων τέκνων τους, ενώπιον του αρμοδίου για τον υπόχρεο οργάνου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τάσσοντας αποκλειστική προς τούτο προθεσμία ενενήντα (90) ημερών.

4.  Ο/η σύζυγος ή εν διαστάσει σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης που παραλείπει να δηλώσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία ή των ανηλίκων τέκνων τους μετά την πάροδο της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών από την κλήση του οργάνου ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ή δηλώσει αυτά ανακριβώς ή ελλιπώς, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα τελούν το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Ετικέτες
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…