"Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018, για ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ του προσωπικού του Σώματος (Παιδική Κατασκήνωση με τη συνοδεία Γονέων)."

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, όπου θα φιλοξενηθούν οικογένειες του προσωπικού του Σώματος εν ενεργεία και εν αποστρατεία, καθορίζονται, ως κατωτέρω αναφέρονται, σύμφωνα με τη (β) σχετική, οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού:
 
I.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (Παιδική Κατασκήνωση με τη Συνοδεία Γονέων).
 
1.  Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, στο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού «ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ», θα φιλοξενηθούν οικογένειες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, σε επτά (07) περιόδους, διάρκειας οκτώ (08) ημερών / επτά (07) διανυκτερεύσεων εκάστη, κατά τα χρονικά διαστήματα από 01-06-2018 έως 19-06-2018 και από 19-08-2018 έως 04-10-2018, ως ακολούθως:
Α΄ Οκταήμερο:
Από 01-06-2018 έως 08-06-2018
«ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

Β΄ Οκταήμερο:
Από 12-06-2018 έως 19-06-2018
«ΗΠΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

Γ΄ Οκταήμερο:
Από 19-08-2018 έως 26-08-2018
«ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

Δ΄ Οκταήμερο:
Από 28-08-2018 έως 04-09-2018
«ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

Ε΄ Οκταήμερο:
Από 06-09-2018 έως 13-09-2018
«ΗΠΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

ΣΤ΄ Οκταήμερο:
Από 17-09-2018 έως 24-09-2018
«ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

Ζ΄ Οκταήμερο:
Από 27-09-2018 έως 04-10-2018
«ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»

2. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:
α) Το εν ενεργεία αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
β) Το εν αποστρατεία / συντάξει αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
γ) Οι εν χηρεία στις περιπτώσεις αποβιώσαντος προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας με ανήλικα και ενήλικα έως 25 ετών άγαμα και άνεργα τέκνα εφόσον λογίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.
Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας προς φιλοξενία, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων για την καταχώρηση των αιτήσεων και σχετικό αυτοματοποιημένο πρόγραμμα - σύστημα μοριοδότησης για τον ακριβή υπολογισμό των μορίων.
 
3. Θα δοθεί δυνατότητα φιλοξενίας, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και σε ποσοστό 20% του συνόλου των ανά περίοδο φιλοξενούμενων οικογενειών, στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:
·      Οικογένειες αποβιώσαντος εν ενεργεία προσωπικού (σύζυγος μετά τέκνου/-ων).
·      Οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ (σύζυγος, τέκνο ή δικαιούχος).
Σημειώνεται ότι, επί περιπτώσεων σύμπτωσης προτιμήσεων μεταξύ των υπαγομένων στις ειδικές κατηγορίες όσον αφορά τις αιτηθείσες περιόδους φιλοξενίας, θα λαμβάνονται κατ’ αναλογία υπόψη τα κάτωθι αναλυτικά εκτιθέμενα κριτήρια του συστήματος γενικής μοριοδότησης.
4. Πέραν των ανωτέρω θέσεων, γνωρίζεται ότι από το υπόλοιπο ποσοστό διαθέσιμων δωματίων που υπάγονται και διατίθενται στη γενική μοριοδότηση (πλην του άνωθι προαναφερθέντος ποσοστού 20% των ειδικών κατηγοριών), ποσοστό 25% των ανά περίοδο φιλοξενουμένων θα αφορά φιλοξενία οικογενειών εν αποστρατεία προσωπικού, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις, καθώς και οι θέσεις που τυχόν δεν καλυφθούν από τις παραπάνω κατηγορίες, θα καλυφθούν από δικαιούχους του εν ενεργεία προσωπικού.
Στα πλαίσια του συστήματος γενικής μοριοδότησης, κατά την επιλογή των επιθυμούντων οικογενειών θα λαμβάνονται υπόψη:
ØΗ οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Αν πρόκειται για έγγαμο, μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια, ενώ αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια οιασδήποτε μορφής, ήτοι, γονέας άγαμος, χηρεύσας, διαζευγμένος, εν διαστάσει ή οικογένειες αποβιώσαντος εν αποστρατεία προσωπικού (σύζυγος μετά τέκνου/-ων), ο δικαιούχος λαμβάνει τριάντα (30) μόρια.
Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις συνυπηρέτησης στο Σώμα (συμπεριλαμβανομένων αποστράτων), ανά οικογένεια υφίσταται μοναδικό δικαίωμα φιλοξενίας άπαξ κατ’ έτος.
ØΟ αριθμός των τέκνων (άγαμα και μη εργαζόμενα έως 25 ετών εφόσον λογίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας). Αποδίδονται:
o  Πέντε (05) μόρια για τις οικογένειες με ένα (01) παιδί.
o  Δέκα (10) μόρια για τις οικογένειες με δύο (02) παιδιά.
o  Είκοσι (20) μόρια για τις οικογένειες με τρία (03) παιδιά.
o  Τριάντα (30) μόρια για τις οικογένειες με τέσσερα (04) παιδιά.
o  Σαράντα (40) μόρια για τις οικογένειες με πέντε ή περισσότερα (05>) παιδιά.
 
ØΤα έτη δικαιώματος. Αυτά νοούνται ως τα έτη υπηρεσίας για το εν ενεργεία προσωπικό, ενώ για το εν αποστρατεία προσωπικό και τις δικαιούχες οικογένειες αποβιώσαντος εν αποστρατεία προσωπικού είναι τα έτη συνολικής υπηρεσίας του αποστράτου συν τα διανυθέντα έτη από θέσης του εν αποστρατεία.
ØΗ φιλοξενία στην Κατασκήνωση την προηγούμενη θερινή περίοδο (2017) ανάλογα με την περίοδο χρήσης («ΥΨΗΛΗΣ», «ΗΠΙΑΣ» ή «ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»). Για κάθε περίοδο φιλοξενίας «ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ» αφαιρούνται δεκαπέντε (15) μόρια, για κάθε περίοδο φιλοξενίας «ΗΠΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ» αφαιρούνται είκοσι πέντε (25) μόρια και για κάθε περίοδο φιλοξενίας «ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ» αφαιρούνται σαράντα (40) μόρια.
ØΕπί περιπτώσεων ισοψηφίας στις τελευταίες προβλεφθείσες θέσεις κατάταξης των πινάκων μοριοδότησης, η οικονομική κατάσταση των αιτούντων. Προς τούτο, σε συντρέχουσα περίπτωση, θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο απαραίτητο παραστατικό.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι, τόσο για τις περιοριστικά αναφερόμενες ειδικές κατηγορίες, όσο και για τους υπαγόμενους στη γενική μοριοδότηση, η χρήση του δικαιώματος φιλοξενίας κατά την προηγούμενη θερινή περίοδο, καίτοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση κατά τον προγραμματισμό του τρέχοντος έτους, θα θέσει την αίτησή τους προς εξέταση αφού ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα αιτήματα προσωπικού που δεν έτυχαν φιλοξενίας την αμέσως προηγούμενη χρονιά κ.ο.κ.
Η επιλογή του προσωπικού που θα υποβάλει αίτηση φιλοξενίας της οικογένειάς του θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, από 3μελή Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (01) ανώτερο Αξιωματικό και δύο (02) βαθμοφόρους του Ιδρύματος. Η ενημέρωση των δικαιούχων θα γίνει με νεότερη Διαταγή μας.
5. Θα διατεθούν συνολικά εβδομήντα (70) περίπου δωμάτια, για τη φιλοξενία ισάριθμων οικογενειών. Για την παροχή του δωματίου με τον εξοπλισμό του και τη χρήση της εγκατάστασης, κάθε οικογένεια που θα επιλεγεί για φιλοξενία, θα καταβάλει στο Ίδρυμα συμβολικό ποσό, το οποίο θα ανέρχεται στα σαράντα (40€) ευρώ ανά περίοδο, δηλαδή, πέντε ευρώ (5€) ανά ημέρα επί οκτώ (08) ημέρες / επτά (07) διανυκτερεύσεις, ως εισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Το ανωτέρω ποσό θα κατατίθεται στον υπ΄ αριθ. GR 6301100400000004054094620 IBAN λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, που τηρεί το Ίδρυμα και τα συνολικά έσοδα που θα προκύψουν, θα εγγράφονται στον αντίστοιχο προβλεπόμενο Κ.Α.Ε. 3299 «Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά». Ο αιτών θα πρέπει να αποστείλει στο Ίδρυμα την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία μας για την επιλογή έτερου δικαιούχου.
6. Στους φιλοξενουμένους θα παρασχεθεί ο εξοπλισμός του δωματίου, ο οποίος θα παραλαμβάνεται από κάθε οικογένεια. Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα λοιπά απαραίτητα για τη διαμονή τους είδη (κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες και λοιπά είδη ατομικής καθαριότητας).
Επίσης, σε κάθε οικογένεια θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα για τον καθαρισμό των δωματίων (πλην αναλώσιμων), τα οποία θα πρέπει να επιστρέφονται μετά το πέρας της φιλοξενίας.
Τα δωμάτια θα παραδίδονται στους φιλοξενούμενους καθαρά και απολυμασμένα, η δε καθαριότητα αυτών θα γίνεται με μέριμνα των οικογενειών. Κατά την αποχώρηση τα δωμάτια και ο εξοπλισμός τους θα παραδίδονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν. Τυχόν ζημιές που θα παρατηρηθούν μετά τη λήξη της φιλοξενίας θα καταλογίζονται στους υποχρέους.
7. Στους φιλοξενουμένους θα δίνεται η δυνατότητα σίτισης στο εστιατόριο της εγκατάστασης, με την προσφορά τριών (03) γευμάτων (πρωινού - μεσημεριανού γεύματος - δείπνου). Προς τούτο θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα μαγειρεία για την παρασκευή των γευμάτων, καθώς και το εστιατόριο, όπου θα προσφέρονται τα παρασκευαζόμενα είδη.
Το εστιατόριο θα λειτουργήσει στα πρότυπα των Λεσχών του Σώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργίας.
Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παρασκευαζόμενων γευμάτων, το εστιατόριο και τα μαγειρεία θα στελεχωθούν με το κατάλληλο πιστοποιημένο προσωπικό (τεχνολόγους τροφίμων, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, τραπεζοκόμους κ.λπ.).
Κατά την ημέρα άφιξης θα επιδίδεται στους φιλοξενούμενους ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής, για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής τους. Θα καταβληθεί προσπάθεια να διατίθενται έως δύο (02) διαφορετικές επιλογές φαγητού κατά το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο. Για την ορθολογική διαχείριση των τροφίμων και την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλείψεων, οι επιθυμούντες να γευματίσουν στο εστιατόριο της εγκατάστασης, θα δηλώνουν από την προηγούμενη ημέρα στο Διαχειριστή των Παιδικών Εξοχών, αριθμό μερίδων που επιθυμούν, ανά ημέρα.
Το κόστος για τρία (03) πλήρη γεύματα ημερησίως θα ανέρχεται στα έξι (06) ευρώ ανά άτομο. Το ποσό αυτό θα διαφοροποιείται, ως εξής:
α) για λήψη μόνο γεύματος, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο θα είναι τέσσερα ευρώ (4€),
β) για λήψη μόνο δείπνου, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο ορίζεται στα τρία ευρώ (3€).
8. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτικότερη παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών στους φιλοξενουμένους:
·      θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλες οι λοιπές υφιστάμενες υποδομές της εγκατάστασης, όπως το κυλικείο για την προσφορά ανάλογων ειδών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, beach volley), η παιδική χαρά, ο θερινός κινηματογράφος, το πολιτιστικό κέντρο κ.λπ.
·      θα παρέχονται σε 24η βάση υπηρεσίες καθαριότητας κοινόχρηστου και περιβάλλοντος χώρου, φύλαξης εγκαταστάσεων, τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης εγκαταστάσεων κ.λπ.
Επισημαίνεται ότι:
·      Η ευθύνη για την επιτήρηση των παιδιών των φιλοξενούμενων οικογενειών, εντός του χώρου της κατασκήνωσης και στη θάλασσα, κατά τη λήψη θαλάσσιου μπάνιου, θα είναι αποκλειστικά των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
·      Η ιατρική κάλυψη των φιλοξενουμένων θα παρέχεται από τα παρακείμενα Κέντρα Υγείας, με μέριμνα των ίδιων.
9. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα φιλοξενίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, οι μεν εν ενεργεία στις Υπηρεσίες τους, οι δε εν αποστρατεία μέσω του Αστυνομικού Τμήματος του τόπου κατοικίας τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι 30/03/2018:
α) Αίτηση συμμετοχής - φιλοξενίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-1), η οποία θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν. 1599/1986). Ο δικαιούχος οφείλει να καταχωρήσει στην αίτηση υποχρεωτικά δύο (02) περιόδους επιθυμίας προς φιλοξενία - εκ των οποίων έως μία (01) χαρακτηριζόμενη ως «ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ», κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του Κεφαλαίου I της παρούσας, για την ευχερέστερη κατανομή των ενδιαφερομένων σε περίπτωση συμφόρησης αιτημάτων σε ορισμένη περίοδο φιλοξενίας.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από τη Υπηρεσία μας, προς επίρρωση των δηλωθέντων στην Αίτηση στοιχείων (π.χ. αντίγραφο Ε1, πιστοποιητικό Α.Μ.Ε.Α. κ.λπ.).
 
10. Οι Υπηρεσίες να διαβιβάσουν, με ευθύνη των διοικούντων Αξιωματικών, απευθείας στο Ίδρυμα “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α.Μ.Υ.: 42820), μέσω POL, ή ταχυδρομικώς (Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ), για τις Υπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με POL, το αργότερο έως 04/04/2018:
α) τις αιτήσεις φιλοξενίας οικογενειών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-1), μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, καθώς και
β) το συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-3) συμπληρωμένο, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στους καταχωρητές για μη επέμβαση-τροποποίηση στα αρχικά πεδία αυτού.
 
 
II.      ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ».
 
1. Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης κατά την περίοδο αυτή(ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ), θα αποσπασθούν, κατά προτεραιότητα από Υπηρεσίες της Αττικής, με γνώμονα, πρωτίστως, την εθελοντική τους συμμετοχή, συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα, προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τα χρονικά διαστήματα από 24-05-2018 έως 19-06-2018 και 18-08-2018 έως 10-10-2018, σταδιακά (ανάλογα με τις ανάγκες), ως ακολούθως:
α) Δύο (02) Ανθυπαστυνόμοι ή Υπαστυνόμοι, ως υπεύθυνοι βάρδιας Μαγειρείου - Εστιατορίου - Αποθήκης.
β) Τρία (03) άτομα έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., που γνωρίζουν επαρκώς τη μαγειρική τέχνη και κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, ως μάγειρες.
γ) Τρία (03) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., που γνωρίζουν τη μαγειρική τέχνη και διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, ως βοηθοί μάγειρα.
δ) Έξι (06) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως προσωπικό εστιατορίου.
ε) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως αποθηκάριος.
στ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου ή Π.Υ., ως τεχνολόγος τροφίμων, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών.
ζ) Οκτώ (08) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα, ως προσωπικό ασφάλειας, πυρασφάλειας και ευπρεπισμού των χώρων.
η) Τρία (03) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως προσωπικό Κυλικείου.
θ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως ηλεκτρολόγος, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών και άδειας.
ι) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως ηλεκτρονικός, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών.
ια) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως υδραυλικός, κάτοχος τίτλου σπουδών υδραυλικού από τεχνική σχολή ή με ανάλογη εμπειρία σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
ιβ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως ψυκτικός, κάτοχος τίτλου σπουδών ψυκτικού από τεχνική σχολή ή με ανάλογη εμπειρία σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
ιγ) Ένα (01) άτομο έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως ναυαγοσώστης, κάτοχος ανάλογου διπλώματος.
ιδ) Ένα άτομο (01) έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως γυμναστής, για την απασχόληση των παιδιών με αθλοπαιδιές και λοιπές δραστηριότητες, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών.
ιε) Τρία (03) άτομα Ανθυπαστυνόμοι ή Υπαστυνόμοι, ως επόπτες της εγκατάστασης.
Το ωράριο εργασίας του προσωπικού θα είναι αυτό του 8ωρου, πρωί ή απόγευμα, πλην των σκοπών και του προσωπικού ασφάλειας και πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που θα ακολουθούν 8ωρο κυλιόμενο ωράριο.
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποσπαστούν στις Παιδικές Εξοχές θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση εθελοντικής απόσπασης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-2) στην Υπηρεσία τους, μέχρι 15/03/2018.
Επισημαίνεται ότι όσοι από το προσωπικό υποβάλουν αίτηση με ειδικότητες μάγειρα, ναυαγοσώστη, γυμναστή και τεχνολόγου τροφίμων θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλουν αντίγραφο πτυχίου - διπλώματος - τίτλου σπουδών, αντίστοιχο με την ειδικότητά τους.
3. Η επιλογή του προσωπικού που θα υποβάλει αίτηση για εθελοντική απόσπασή του στις Παιδικές Εξοχές θα γίνει από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» ή τον αναπληρωτή αυτού, ως Πρόεδρο, και μέλη δύο (02) Αξιωματικούς, έναν (01) από τη Δ/νση Προσωπικού/Α.Ε.Α. και έναν (01) από το Ίδρυμα.
Επισημαίνεται ότι, όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας και απασχόλησης, που τελικά θα επιλεγεί να αποσπασθεί στην Κατασκήνωση θα κληθεί από την Υπηρεσία μας να υποβάλει ιατρική βεβαίωση καλής υγείας από υπηρεσιακό ή ιδιώτη ιατρό, προκειμένου αποσταλούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα Αρχή, για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης.
Σημειώνεται ότι, το προσωπικό υγειονομικού ενδιαφέροντος (μάγειρες και βοηθοί αυτών, προσωπικό εστιατορίου και κυλικείου, αποθηκάριος και τεχνολόγος τροφίμων) απαιτείται να προσκομίσει το προβλεπόμενο εν ισχύ πιστοποιητικό υγείας.
4. Τα επιμέρους καθήκοντα του προσωπικού κατά ειδικότητα και λοιπές λεπτομέρειες θα ορισθούν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες των Παιδικών Εξοχών, από το Διευθυντή των Παιδικών Εξοχών και τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης.
Τονίζεται ότι όλο το προσωπικό που θα επιλεγεί για τη στελέχωση της Κατασκήνωσης θα συμμετάσχει, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή καθηκόντων, στην ασφάλεια και πυρασφάλεια της Κατασκήνωσης.
 
5. Στο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό που θα αποσπασθεί στις Παιδικές Εξοχές θα δοθεί η δυνατότητα να διαμένει εντός της Κατασκήνωσης και να συνοδεύεται από τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα.
6. Τόσο το προσωπικό του Ιδρύματος, όσο και το προσωπικό που θα αποσπαστεί στις Παιδικές Εξοχές, εφόσον επιθυμούν, δύνανται να σιτίζονται στο εστιατόριο της Κατασκήνωσης, χωρίς καταβολή τιμήματος.
Ωστόσο, αποκλειστικά και μόνο, τα μέλη της οικογένειάς τους που θα τους συνοδεύουν θα σιτίζονται με την καταβολή μειωμένου αντιτίμου, το ύψος του οποίου θα ανέρχεται στα τρία (03) ευρώ ημερησίως, ανά άτομο, για τρία (03) πλήρη γεύματα.
Λοιπά πρόσωπα - επισκέπτες θα δύνανται να σιτίζονται, με την καταβολή κανονικού αντιτίμου έξι (06) ευρώ ημερησίως και μόνο εφόσον έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες των δικαιούχων. Το ποσό αυτό θα διαφοροποιείται ως εξής:
α) για λήψη μόνο γεύματος, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο θα είναι τέσσερα ευρώ (4€),
β) για λήψη μόνο δείπνου, το καταβαλλόμενο ποσό ανά άτομο ορίζεται στα τρία ευρώ (3€).

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2018 20:46
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…