Π.Δ. 394/2001 "Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας"

Προεδρικό Διάταγμα 394/2001

ΦΕΚ Α-274/03-12-2001

 

Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας

(έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις – συµπληρώσεις που επήλθαν µεταγενέστερα από το Π.Δ.173/2013)

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53 παρ. 1 του Ν.1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης» (Α'-152).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α' -41).

 

 1. Τις διατάξεις του N.1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29-12-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεων διατάξεως αυτής» (Α' -126).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' -137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α'-154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. α' του Ν.2469/1997 (Α' -38).

 

 1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 14867 Φ. 012.5/57 από 27-11-1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµόσιας Τάξης «Για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης …) (Β' -719).

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

 

 1. Την υπ' αριθµ. 625/2001 γνωμοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε:

 

Άρθρο 1

 

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού

 1. Ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 18 Ν.2800/2000), ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και την Υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, είναι ο ακόλουθος :

α. Οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραµµατειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας.

Το ωράριο αυτό, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, δύναται να κατανέµεται σε πρωινή ή απογευματινή αλλαγή (βάρδια) ή συνεχές ωράριο εναλλασσόµενων αλλαγών, µέσα στα προβλεπόµενα όρια εργασίας κάθε ηµέρα.

β. Τριάντα δύο ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης, όπως σκοποί αστυνοµικών καταστηµάτων ή κρατητηρίων, αστυνοµικοί σκοποί, εξερευνητές, οδηγοί και πληρώµατα περιπολικών, γερανοφόρων, ανακριτικών και άλλων αυτοκινήτων, επόπτες σκοπών, αξιωµατικοί επιθεώρησης και υπηρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτηλεφωνικών κέντρων (R/T) και τηλετύπων. Επίσης, για όσους διατίθενται σε υπηρεσία περιπολίας, αστυνοµικής επέµβασης, αστυνοµικών ελέγχων, συνοδειών, δικαστηρίων, σηµατοδότησης και κάθε άλλη σχετική υπηρεσία, που αφορά την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας.

γ. Τριάντα ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία µοτοσικλετιστή τάξης ή ασφάλειας ή τροχαίας και ακίνητου σκοπού ρυθµιστή τροχαίας κίνησης, σε αλλαγές 6ωρης βάσης.

δ. Οι ώρες εργασίας των γραφείων των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών για τους διευθυντές, διοικητές και προϊστάµενους των Υπηρεσιών.

 

 1. Οι ώρες εργασίας που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου κατανέµονται συνεχόµενες στις πέντε εργάσιµες ηµέρες. Ο διοικητής κάθε Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και ανάλογα µε τις υφιστάµενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας του, καθορίζει και τα συστήµατα εργασίας. Στις Υπηρεσίες που εφαρµόζονται συστήµατα εργασίας εναλλασσόµενων αλλαγών, η τήρηση του προβλεπόµενου χρόνου εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, µπορεί να ρυθµίζεται, κατά περίπτωση, µε τη χορήγηση στο αστυνοµικό προσωπικό µόνο των δικαιούµενων ηµερήσιων αναπαύσεων, κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές του συστήµατος εργασίας.
 1. Κατ΄ εξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή εργασίας και πέραν του πενθηµέρου την εβδοµάδα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. Ο συνολικός εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας, στην περίπτωση αυτή, είναι, κατ΄ ανώτατο όριο, σαράντα δύο ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) και (δ), σαράντα ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (β) και τριάντα έξι ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Το προσωπικό µπορεί να διατίθεται σε υπηρεσία και την Κυριακή, έβδοµη ηµέρα εργασίας, καθώς και άλλη ηµέρα αργίας.

Στις περιπτώσεις αυτές αφήνεται ελεύθερο υπηρεσίας, για ανάπαυση (ρεπό) άλλη ηµέρα της εβδοµάδας µε κυλιόµενη σειρά, όταν είναι δυνατή η τήρησή της.

 Η χορήγηση της ηµερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδοµάδας που γεννάται το δικαίωµα λήψης της. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται ο συµψηφισµός των ηµερησίων αναπαύσεων σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ηµερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός της εβδοµάδας που γεννάται το δικαίωµα λήψης της τελευταίας ηµερήσιας ανάπαυσης.

 Σε περίπτωση υποχρεωτικής παροχής εργασίας την έκτη και έβδοµη ηµέρα εργασίας έναντι καταβολής δύο αποζηµιώσεων και χορήγησης δύο ηµερών ανάπαυσης εντός του ιδίου δεκαπενθηµέρου, ο αστυνοµικός διατίθεται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας εντός του 24ωρου που ακολουθεί τη λήξη των δύο συνεχόµενων ηµερησίων αναπαύσεων.

 Το αστυνοµικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι ηµερήσιες αναπαύσεις, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια, µετά το πέρας του δεκαπενθηµέρου, κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόµενων ηµερησίων αναπαύσεων, κατόπιν αναφοράς-γνωστοποίησης που υποβάλλει αµέσως στην Υπηρεσία του, για συγκεκριµένες ηµέρες τις οποίες ο διοικητής δύναται να διαφοροποιεί εντός της ιδίας εβδοµάδας που υποβλήθηκε η αναφορά, εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι διευθυντές, διοικητές και προϊστάµενοι των Υπηρεσιών κάνουν χρήση της ηµερήσιας ανάπαυσης αφού αναφέρουν στον άµεσο προϊστάµενό τους, ο οποίος δύναται να διατάξει την αναβολή λήψης αυτής µόνον όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιµετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν και την Υπηρεσία που προΐσταται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος κάνει χρήση της ηµερήσιας ανάπαυσης το αργότερο εντός εβδοµάδας από την άρση του κωλύµατος και σε ηµέρα της επιλογής του, κατόπιν ενηµέρωσης του άµεσου προϊσταµένου του.

 1. Αν η εκτελούµενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και µετά τη λήξη του καθορισµένου χρόνου εργασίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, δύναται να επιβάλλεται πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόµενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µε διαταγή του διοικητή αξιωµατικού και ύστερα από έγκριση της αµέσως προϊσταµένης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιµότητας των προβαλλόµενων λόγων. Επίσης πρόσθετη εργασία δύναται να επιβληθεί όταν το αστυνοµικό προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδοµαδιαίας απασχόλησης.
 1. Για το αστυνοµικό προσωπικό που υπηρετεί σε Αστυνοµικούς Σταθµούς ισχύει το ωράριο εργασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι Αστυνοµικοί Σταθµοί των οποίων η παρούσα δύναµη του προσωπικού δεν επαρκεί για τη λειτουργία τους όλο το 24ωρο, λειτουργούν µόνο τις ώρες που ορίζονται µε διαταγή του διευθυντή της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης.
 1. Ο χρόνος εργασίας των γυναικών αστυνοµικών, που είναι µητέρες, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν, περιορίζεται κατά δύο ώρες την ηµέρα αν έχουν παιδιά µέχρι δύο ετών και κατά µία ώρα αν έχουν παιδιά από δύο µέχρι τεσσάρων ετών. Αντί της χρήσης του µειωµένου ωραρίου, οι µητέρες αστυνοµικοί δικαιούνται να λάβουν την προβλεπόµενη από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις άδεια ανατροφής παιδιού.

Αν για τις µητέρες υπαλλήλους του ∆ηµοσίου καθορίζεται ευνοϊκότερο ωράριο εφαρµόζεται και στις µητέρες αστυνοµικούς.

 1. Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

 

 1. Όλες οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτελούνται από το αστυνοµικό προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθµού και θέσης, και τα χρονικά τους όρια καταγράφονται στο βιβλίο υπηρεσίας, που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε Υπηρεσία, µε µέριµνα και ευθύνη του διοικητή. Οι εκτός έδρας υπηρεσίες καταχωρούνται και µε την ώρα αναχώρησης και επανόδου.

 

Άρθρο 2

Έννοια όρων

 1. Υπηρεσία πέραν του πενθηµέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαµβάνεται ηµερολογιακά στο Σάββατο ή την Κυριακή.
 1. Υπηρεσία κατά την ηµέρα αργίας νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαµβάνεται ηµερολογιακά στην ηµέρα της αργίας.
 1. Νυκτερινή υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία που εκτελείται µεταξύ της 22.00 νυκτερινής ώρας και της 06.00 πρωινής ώρας. Η νυκτερινή αλλαγή (βάρδια) θεωρείται εργασία της ηµέρας λήξης αυτής.
 1. Επιφυλακή είναι η κατάσταση του προσωπικού που βρίσκεται σε ετοιµότητα στην Υπηρεσία του για την άµεση ανάληψη υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη. Ο χρόνος επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.
 1. Η ηµερήσια ανάπαυση αρχίζει από την 06.00 ώρα της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα λήξης της υπηρεσίας του αστυνοµικού προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες. Το αστυνοµικό προσωπικό που κάνει χρήση ηµερήσιας ανάπαυσης απουσιάζει νόµιµα και η αδυναµία έγκαιρης επιστροφής στην Υπηρεσία του για λόγους ανωτέρας βίας δεν θεωρείται υπέρβαση της ηµερήσιας ανάπαυσης και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.27/1986. Η ημερήσια ανάπαυση δεν ανακαλείται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.∆.27/1986.

 

Άρθρο 3

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις αστυνοµικού προσωπικού.

 1. Το αστυνοµικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγµένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόµενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα, από τη λήξη αυτής, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγµατος.
 1. Η διάθεση του αστυνοµικού προσωπικού σε υπηρεσία δύο αλλαγών στο ίδιο ηµερολογιακό 24ωρο, δεν επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος.
 1. Το αστυνοµικό προσωπικό, κατά το χρόνο που δεν έχει διατεθεί σε υπηρεσία :

α. Ενηµερώνει τους αρµόδιους της Υπηρεσίας του για τον τόπο και τρόπο ανεύρεσής του σε περίπτωση ανάγκης, όταν αποµακρύνεται από την έδρα της Υπηρεσίας του.

β. Σπεύδει στην Υπηρεσία του, όταν αντιληφθεί ότι υπάρχουν έκτακτα γεγονότα ή άλλα περιστατικά που επιβάλλουν την παρουσία του.

γ. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγµένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή του (άρθρο 9 παρ. 2 N.2800/2000, Φ.Ε.Κ. 41/Α΄).

δ. Παρέχει τη συνδροµή του στους αστυνοµικούς όταν αυτή θεωρείται αναγκαία.

ε. Συµµετέχει στις συγκεντρώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας του, που γίνονται όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά την κρίση του διοικητή αυτής. Ο χρόνος συµµετοχής στις εν λόγω συγκεντρώσεις δεν προσµετράται στο συνολικό χρόνο εργασίας.

στ. Λαµβάνει, µε προσωπική του ευθύνη, γνώση της υπηρεσίας που διατίθεται την επόµενη ηµέρα.

 

Άρθρο 4

Χρόνος εργασίας και υποχρεώσεις πολιτικού προσωπικού

 1. Το πολιτικό προσωπικό (άρθρο 18 Ν. 2800/2000) προσέρχεται στην Υπηρεσία του και αναχωρεί σύµφωνα µε το ωράριο εργασίας που ακολουθεί.
 2. Το πολιτικό προσωπικό ακολουθεί το ωράριο εργασίας που ισχύει κάθε φορά για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
 1. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω, το πολιτικό προσωπικό, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Αστυνοµικών Υπηρεσιών ή του είδους και της µορφής της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της παρεχόµενης αστυνοµικής εργασίας:

α. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών που υπηρετεί, όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των Υπηρεσιών αυτών.

β. ∆ύναται να καλείται για υπηρεσία της αρµοδιότητάς του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι και κρίνεται απαραίτητη η συµβολή του, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, καθώς και την έκτη ηµέρα της εβδοµάδας, κατά την κρίση του προϊσταµένου ή διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας του, ύστερα από έγκριση της προϊσταµένης αυτού Υπηρεσίας.

γ. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παραγρ. 1, καθώς και του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγµατος, έχουν εφαρµογή και για το πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Άρθρο 5

Χρόνος εργασίας επί θητεία συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών

Οι επί θητεία συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί (άρθρο 18 Ν.2800/2000) ακολουθούν το ωράριο εργασίας που ισχύει κάθε φορά για το αστυνοµικό προσωπικό το οποίο εκτελεί τις υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγµατος και έχουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 6

Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.∆. 28/1986 (Φ.Ε.Κ.11/Α΄).

 Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

 

Αθήνα,28 Νοεµβρίου 2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος

 

Ο Υπουργός ∆ημόσιας Τάξης

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…