ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (42)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 11

Καθήκοντα και ιδιαιτερότητες του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Άρθρο 1
Γενικά καθήκοντα γυναικείου αστυνομικού προσωπικού

Το γυναικείο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας διατίθεται σ' όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες και έχει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, που έχει και το αστυνομικό προσωπικό από άνδρες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τους περιορισμούς των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 2
Εκτέλεση επικίνδυνων καθηκόντων

Η εκτέλεση επικίνδυνων καθηκόντων από τις γυναίκες αστυνομικούς είναι επιτρεπτή μόνο με άνδρες αστυνομικούς.Επικίνδυνα καθήκοντα λογίζονται, ιδίως οι συλλήψεις δύστροπων φυγοδίκων και φυγοποίνων, συνοδείες αξιών, δημοσίου χρήματος και πειστηρίων, μεταγωγές κρατουμένων ανδρών, φρούρηση φυλακών, ενέδρες, μέτρα τάξης σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, μέτρα για αποκατάσταση της τάξης, νυκτερινή εξωτερική υπηρεσία από 22.00΄-06.00΄ ώρας και κάθε άλλη υπηρεσία, που από τις τοπικές συνθήκες κρίνεται επικίνδυνη.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις γυναικών αστυνομικών

Οι υποχρεώσεις των γυναικών αστυνομικών είναι ίδιες με τις αντίστοιχες των ανδρών αστυνομικών, με τις επιφυλάξεις των παραπάνω διατάξεων και ρυθμίζονται από τους οργανικούς νόμους, κανονισμούς και λοιπές διατάξεις και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες, που εκδίδονται κάθε φορά από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

 

Άρθρο 4
Άδειες γυναικών αστυνομικών

Στο γυναικείο αστυνομικό προσωπικό χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τις μητέρες υπαλλήλους του δημοσίου.Αναφορικά με τις διατάξεις που καθορίζουν τις άδειες κύησης και λοχείας των γυναικών αστυνομικών διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Η έγκυος γυναίκα λαμβάνει συνολική άδεια κύησης και λοχείας πέντε (5) μήνες, είτε γεννήσει πρόωρα, είτε κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

Άρθρο 5
Χρόνος εργασίας γυναικών αστυνομικών

Ο χρόνος εργασίας του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού καθορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ 394/01.

Κατ' εξαίρεση, οι μητέρες αστυνομικοί με παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών:

Α. Δεν διατίθενται σε νυκτερινές υπηρεσίες, εκτός αν η συμμετοχή τους είναι απολύτως απαραίτητη για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών, κατά την κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών.

Β. Δεν διατίθενται σε υπηρεσία ένοπλου σκοπού. Δύναται, όμως, να διατίθενται σε υπηρεσία σκοπού καταστήματος και στα χρονικά όρια λειτουργίας των γραφείων.

Γ. Διατίθενται σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις οικογενειακές τους ανάγκες, εφόσον δεν παραβλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον, κατά την κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών.

Άρθρο 6
Διάθεση εγκύων γυναικών αστυνομικών σε υπηρεσία

Για την διάθεση των γυναικών αστυνομικών σε υπηρεσία, κατά το χρόνο κύησής τους, λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις του θεράποντος γυναικολόγου ιατρού, ώστε να διατίθενται σε εσωτερικές ή εξωτερικές υπηρεσίες, που δεν επηρεάζουν την κύηση τους.

Άρθρο 7
Διευκολύνσεις γυναικών αστυνομικών

Οι έγγαμες γυναίκες, εφόσον το επιθυμούν, διευκολύνονται για συνυπηρέτηση, κατά το δυνατόν, με τους συζύγους τους και λαμβάνουν την κανονική τους άδεια στον ίδιο χρόνο με την άδεια των συζύγων τους.Επικίνδυνα καθήκοντα λογίζονται, ιδίως οι συλλήψεις δύστροπων φυγοδίκων και φυγοποίνων, συνοδείες αξιών, δημοσίου χρήματος και πειστηρίων, μεταγωγές κρατουμένων ανδρών, φρούρηση φυλακών, ενέδρες, μέτρα τάξης σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, μέτρα για αποκατάσταση της τάξης, νυκτερινή εξωτερική υπηρεσία από 22.00΄-06.00΄ ώρας και κάθε άλλη υπηρεσία, που από τις τοπικές συνθήκες κρίνεται επικίνδυνη.

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2019 00:00

Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

Γράφτηκε από

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 96/A/11-06-2019) ο Νόμος 4620/2019 "Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας", τον οποίο παραθέτουμε σε συνημμένο αρχείο.

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2019 00:00

Νέος Ποινικός Κώδικας.

Γράφτηκε από

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 95/A/11-06-2019) ο Νόμος 4619/2019 "Κύρωση του Ποινικού Κώδικα", το οποίο παραθέτουμε σε συνημμένο αρχείο.

Προεδρικό Διάταγμα 394/2001

ΦΕΚ Α-274/03-12-2001

 

Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας

(έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις – συµπληρώσεις που επήλθαν µεταγενέστερα από το Π.Δ.173/2013)

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53 παρ. 1 του Ν.1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης» (Α'-152).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α' -41).

 

 1. Τις διατάξεις του N.1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29-12-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεων διατάξεως αυτής» (Α' -126).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' -137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α'-154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. α' του Ν.2469/1997 (Α' -38).

 

 1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 14867 Φ. 012.5/57 από 27-11-1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµόσιας Τάξης «Για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης …) (Β' -719).

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

 

 1. Την υπ' αριθµ. 625/2001 γνωμοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε:

 

Άρθρο 1

 

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού

 1. Ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 18 Ν.2800/2000), ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και την Υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, είναι ο ακόλουθος :

α. Οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραµµατειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας.

Το ωράριο αυτό, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, δύναται να κατανέµεται σε πρωινή ή απογευματινή αλλαγή (βάρδια) ή συνεχές ωράριο εναλλασσόµενων αλλαγών, µέσα στα προβλεπόµενα όρια εργασίας κάθε ηµέρα.

β. Τριάντα δύο ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης, όπως σκοποί αστυνοµικών καταστηµάτων ή κρατητηρίων, αστυνοµικοί σκοποί, εξερευνητές, οδηγοί και πληρώµατα περιπολικών, γερανοφόρων, ανακριτικών και άλλων αυτοκινήτων, επόπτες σκοπών, αξιωµατικοί επιθεώρησης και υπηρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτηλεφωνικών κέντρων (R/T) και τηλετύπων. Επίσης, για όσους διατίθενται σε υπηρεσία περιπολίας, αστυνοµικής επέµβασης, αστυνοµικών ελέγχων, συνοδειών, δικαστηρίων, σηµατοδότησης και κάθε άλλη σχετική υπηρεσία, που αφορά την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας.

γ. Τριάντα ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία µοτοσικλετιστή τάξης ή ασφάλειας ή τροχαίας και ακίνητου σκοπού ρυθµιστή τροχαίας κίνησης, σε αλλαγές 6ωρης βάσης.

δ. Οι ώρες εργασίας των γραφείων των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών για τους διευθυντές, διοικητές και προϊστάµενους των Υπηρεσιών.

 

 1. Οι ώρες εργασίας που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου κατανέµονται συνεχόµενες στις πέντε εργάσιµες ηµέρες. Ο διοικητής κάθε Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και ανάλογα µε τις υφιστάµενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας του, καθορίζει και τα συστήµατα εργασίας. Στις Υπηρεσίες που εφαρµόζονται συστήµατα εργασίας εναλλασσόµενων αλλαγών, η τήρηση του προβλεπόµενου χρόνου εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, µπορεί να ρυθµίζεται, κατά περίπτωση, µε τη χορήγηση στο αστυνοµικό προσωπικό µόνο των δικαιούµενων ηµερήσιων αναπαύσεων, κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές του συστήµατος εργασίας.
 1. Κατ΄ εξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή εργασίας και πέραν του πενθηµέρου την εβδοµάδα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. Ο συνολικός εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας, στην περίπτωση αυτή, είναι, κατ΄ ανώτατο όριο, σαράντα δύο ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) και (δ), σαράντα ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (β) και τριάντα έξι ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Το προσωπικό µπορεί να διατίθεται σε υπηρεσία και την Κυριακή, έβδοµη ηµέρα εργασίας, καθώς και άλλη ηµέρα αργίας.

Στις περιπτώσεις αυτές αφήνεται ελεύθερο υπηρεσίας, για ανάπαυση (ρεπό) άλλη ηµέρα της εβδοµάδας µε κυλιόµενη σειρά, όταν είναι δυνατή η τήρησή της.

 Η χορήγηση της ηµερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδοµάδας που γεννάται το δικαίωµα λήψης της. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται ο συµψηφισµός των ηµερησίων αναπαύσεων σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ηµερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός της εβδοµάδας που γεννάται το δικαίωµα λήψης της τελευταίας ηµερήσιας ανάπαυσης.

 Σε περίπτωση υποχρεωτικής παροχής εργασίας την έκτη και έβδοµη ηµέρα εργασίας έναντι καταβολής δύο αποζηµιώσεων και χορήγησης δύο ηµερών ανάπαυσης εντός του ιδίου δεκαπενθηµέρου, ο αστυνοµικός διατίθεται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας εντός του 24ωρου που ακολουθεί τη λήξη των δύο συνεχόµενων ηµερησίων αναπαύσεων.

 Το αστυνοµικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι ηµερήσιες αναπαύσεις, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια, µετά το πέρας του δεκαπενθηµέρου, κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόµενων ηµερησίων αναπαύσεων, κατόπιν αναφοράς-γνωστοποίησης που υποβάλλει αµέσως στην Υπηρεσία του, για συγκεκριµένες ηµέρες τις οποίες ο διοικητής δύναται να διαφοροποιεί εντός της ιδίας εβδοµάδας που υποβλήθηκε η αναφορά, εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι διευθυντές, διοικητές και προϊστάµενοι των Υπηρεσιών κάνουν χρήση της ηµερήσιας ανάπαυσης αφού αναφέρουν στον άµεσο προϊστάµενό τους, ο οποίος δύναται να διατάξει την αναβολή λήψης αυτής µόνον όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιµετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν και την Υπηρεσία που προΐσταται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος κάνει χρήση της ηµερήσιας ανάπαυσης το αργότερο εντός εβδοµάδας από την άρση του κωλύµατος και σε ηµέρα της επιλογής του, κατόπιν ενηµέρωσης του άµεσου προϊσταµένου του.

 1. Αν η εκτελούµενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και µετά τη λήξη του καθορισµένου χρόνου εργασίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, δύναται να επιβάλλεται πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόµενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µε διαταγή του διοικητή αξιωµατικού και ύστερα από έγκριση της αµέσως προϊσταµένης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιµότητας των προβαλλόµενων λόγων. Επίσης πρόσθετη εργασία δύναται να επιβληθεί όταν το αστυνοµικό προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδοµαδιαίας απασχόλησης.
 1. Για το αστυνοµικό προσωπικό που υπηρετεί σε Αστυνοµικούς Σταθµούς ισχύει το ωράριο εργασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι Αστυνοµικοί Σταθµοί των οποίων η παρούσα δύναµη του προσωπικού δεν επαρκεί για τη λειτουργία τους όλο το 24ωρο, λειτουργούν µόνο τις ώρες που ορίζονται µε διαταγή του διευθυντή της οικείας ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης.
 1. Ο χρόνος εργασίας των γυναικών αστυνοµικών, που είναι µητέρες, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν, περιορίζεται κατά δύο ώρες την ηµέρα αν έχουν παιδιά µέχρι δύο ετών και κατά µία ώρα αν έχουν παιδιά από δύο µέχρι τεσσάρων ετών. Αντί της χρήσης του µειωµένου ωραρίου, οι µητέρες αστυνοµικοί δικαιούνται να λάβουν την προβλεπόµενη από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις άδεια ανατροφής παιδιού.

Αν για τις µητέρες υπαλλήλους του ∆ηµοσίου καθορίζεται ευνοϊκότερο ωράριο εφαρµόζεται και στις µητέρες αστυνοµικούς.

 1. Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

 

 1. Όλες οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτελούνται από το αστυνοµικό προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθµού και θέσης, και τα χρονικά τους όρια καταγράφονται στο βιβλίο υπηρεσίας, που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε Υπηρεσία, µε µέριµνα και ευθύνη του διοικητή. Οι εκτός έδρας υπηρεσίες καταχωρούνται και µε την ώρα αναχώρησης και επανόδου.

 

Άρθρο 2

Έννοια όρων

 1. Υπηρεσία πέραν του πενθηµέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαµβάνεται ηµερολογιακά στο Σάββατο ή την Κυριακή.
 1. Υπηρεσία κατά την ηµέρα αργίας νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαµβάνεται ηµερολογιακά στην ηµέρα της αργίας.
 1. Νυκτερινή υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία που εκτελείται µεταξύ της 22.00 νυκτερινής ώρας και της 06.00 πρωινής ώρας. Η νυκτερινή αλλαγή (βάρδια) θεωρείται εργασία της ηµέρας λήξης αυτής.
 1. Επιφυλακή είναι η κατάσταση του προσωπικού που βρίσκεται σε ετοιµότητα στην Υπηρεσία του για την άµεση ανάληψη υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη. Ο χρόνος επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.
 1. Η ηµερήσια ανάπαυση αρχίζει από την 06.00 ώρα της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα λήξης της υπηρεσίας του αστυνοµικού προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες. Το αστυνοµικό προσωπικό που κάνει χρήση ηµερήσιας ανάπαυσης απουσιάζει νόµιµα και η αδυναµία έγκαιρης επιστροφής στην Υπηρεσία του για λόγους ανωτέρας βίας δεν θεωρείται υπέρβαση της ηµερήσιας ανάπαυσης και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.27/1986. Η ημερήσια ανάπαυση δεν ανακαλείται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.∆.27/1986.

 

Άρθρο 3

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις αστυνοµικού προσωπικού.

 1. Το αστυνοµικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγµένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόµενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα, από τη λήξη αυτής, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγµατος.
 1. Η διάθεση του αστυνοµικού προσωπικού σε υπηρεσία δύο αλλαγών στο ίδιο ηµερολογιακό 24ωρο, δεν επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος.
 1. Το αστυνοµικό προσωπικό, κατά το χρόνο που δεν έχει διατεθεί σε υπηρεσία :

α. Ενηµερώνει τους αρµόδιους της Υπηρεσίας του για τον τόπο και τρόπο ανεύρεσής του σε περίπτωση ανάγκης, όταν αποµακρύνεται από την έδρα της Υπηρεσίας του.

β. Σπεύδει στην Υπηρεσία του, όταν αντιληφθεί ότι υπάρχουν έκτακτα γεγονότα ή άλλα περιστατικά που επιβάλλουν την παρουσία του.

γ. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγµένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή του (άρθρο 9 παρ. 2 N.2800/2000, Φ.Ε.Κ. 41/Α΄).

δ. Παρέχει τη συνδροµή του στους αστυνοµικούς όταν αυτή θεωρείται αναγκαία.

ε. Συµµετέχει στις συγκεντρώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας του, που γίνονται όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά την κρίση του διοικητή αυτής. Ο χρόνος συµµετοχής στις εν λόγω συγκεντρώσεις δεν προσµετράται στο συνολικό χρόνο εργασίας.

στ. Λαµβάνει, µε προσωπική του ευθύνη, γνώση της υπηρεσίας που διατίθεται την επόµενη ηµέρα.

 

Άρθρο 4

Χρόνος εργασίας και υποχρεώσεις πολιτικού προσωπικού

 1. Το πολιτικό προσωπικό (άρθρο 18 Ν. 2800/2000) προσέρχεται στην Υπηρεσία του και αναχωρεί σύµφωνα µε το ωράριο εργασίας που ακολουθεί.
 2. Το πολιτικό προσωπικό ακολουθεί το ωράριο εργασίας που ισχύει κάθε φορά για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
 1. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω, το πολιτικό προσωπικό, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Αστυνοµικών Υπηρεσιών ή του είδους και της µορφής της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της παρεχόµενης αστυνοµικής εργασίας:

α. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών που υπηρετεί, όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των Υπηρεσιών αυτών.

β. ∆ύναται να καλείται για υπηρεσία της αρµοδιότητάς του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι και κρίνεται απαραίτητη η συµβολή του, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, καθώς και την έκτη ηµέρα της εβδοµάδας, κατά την κρίση του προϊσταµένου ή διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας του, ύστερα από έγκριση της προϊσταµένης αυτού Υπηρεσίας.

γ. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παραγρ. 1, καθώς και του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγµατος, έχουν εφαρµογή και για το πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Άρθρο 5

Χρόνος εργασίας επί θητεία συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών

Οι επί θητεία συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί (άρθρο 18 Ν.2800/2000) ακολουθούν το ωράριο εργασίας που ισχύει κάθε φορά για το αστυνοµικό προσωπικό το οποίο εκτελεί τις υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγµατος και έχουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 6

Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.∆. 28/1986 (Φ.Ε.Κ.11/Α΄).

 Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

 

Αθήνα,28 Νοεµβρίου 2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος

 

Ο Υπουργός ∆ημόσιας Τάξης

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Σάββατο, 14 Ιούλιος 2018 00:00

Νόμος 4530/2018 - Νέος Κ.Ο.Κ.

Γράφτηκε από

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 56/2018) ο Νόμος 4530/2018 "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις".

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλ-
λοντος και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ167/2017


Τετάρτη, 01 Νοέμβριος 2017 00:00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - Προεδρικό Διάταγμα 75/2016

Γράφτηκε από

1.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ Η ΘΑΝΑΤΟΥ

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 24 π.δ. 75/2016, τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του π.δ. 27/1986 και προβλέφθηκαν δύο νέες ειδικές άδειες με αποδοχές:

α. Αδεια διάρκειας τριών (3) ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου, η οποία χορηγείται στο άρρεν αστυνομικό προσωπικό, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του γεγονότος της γεννήσεως του τέκνου (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο β’ π.δ. 27/1986, όπως ισχύει).

β· Αδεια διάρκειας πέντε (5) ημερών, η οποία χορηγείται σε περίπτωση θανάτου του / της συζύγου αστυνομικού ή συγγενούς έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή έως και α’ βαθμού εξ αγχιστείας, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του γεγονότος θανάτου (άρθρο 10 παρ. 13 π.δ. 27/1986, όπως ισχύει).

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις, η έναρξη των ειδικών αδειών πρέπει να γίνεται άμεσα, ήτοι το αργότερο έως την επόμενη μέρα από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Και αυτό διότι η βασική προϋπόθεση χορήγησής τους είναι τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα (γέννηση παιδιού ή θάνατος, αντίστοιχα), τα οποία επιδρούν στην καθημερινή ζωή του εκάστοτε αιτούντος (εκδήλωση χαράς στη μία περίπτωση, διαχείριση πένθους στην άλλη) και επιφέρουν συνέπειες, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Ως εκ τούτου, απαιτείται να υπάρχει χρονική εγγύτητα προς αυτά τα γεγονότα, ώστε αφενός να μην υπάρχει χρονική απομάκρυνση από αυτά που θα εξασθένιζε τη σύνδεση μαζί τους και αφετέρου να αποτρέπεται η καταχρηστική άσκηση του οικείου δικαιώματος για σκοπό καταφανώς διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο προβλέφθηκε. Επί παραδείγματι, από την υποβολή, εντός του προβλεπόμενου δεκαπενθημέρου, αίτησης αστυνομικού που απέκτησε παιδί, με αίτημα έναρξης της χορηγούμενης άδειας ύστερα από 15 ημέρες ή 1 μήνα, συνάγεται ότι το γεγονός της γεννήσεως παιδιού χρησιμοποιείται ως αφορμή για χορήγηση άδειας η οποία δεν σχετίζεται ευθέως και άμεσα με την γέννηση του παιδιού, για την οποία ο νομοθέτης προνόησε και χορήγησε το σχετικό δικαίωμα. Ομοίως, εμπρόθεσμα υποβληθέν αίτημα αστυνομικού που θρηνεί την απώλεια προσώπου από τα αναφερόμενα στη σχετική διάταξη, για έναρξη της ειδικής πενθήμερης άδειας ύστερα από σαράντα ημέρες για να συμμετάσχει στο 40ήμερο μνημόσυνο που πρόκειται να τελεσθεί, έρχεται σε σύγκρουση με το σκοπό της ρύθμισης, διότι παρότι φαίνεται να συνδέεται με το κεντρικό γεγονός του θανάτου, αποκλίνει χρονικά σε τέτοιο βαθμό που η χορηγούμενη άδεια μετατρέπεται από ειδική σε «ιδιότυπη βραχεία».
Για τον ίδιο λόγο, που αναλύεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι προαναφερόμενες ειδικές άδειες στις περιπτώσεις γέννησης τέκνου ή θανάτου, χορηγούνται συνεχόμενα και όχι τμηματικά.

Επιπλέον, για την ειδική άδεια διάρκειας πέντε (5) ημερών σε περίπτωση θανάτου του / της συζύγου αστυνομικού ή συγγενούς έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή έως και α’ β^εξ αγχιστείας, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1461 του Αστικού Κώδικα ο βαθμός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα μεταξύ τους. Συνεπώς:

ί. Συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή είναι τα πρόσωπα τα οποία το ένα κατάγεται από το άλλο. Ειδικότερα είναι α’ βαθμού συγγενείς τα παιδιά προς γονείς τους και β’ βαθμού οι παππούδες/γιαγιάδες προς εγγόνια τους, και αντίστροφα,

ii. Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα τα οποία χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα. Για τους συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή δεν υφίσταται συγγένεια α’ βαθμού παρά μόνο β’ βαθμού (τα αδέλφια μεταξύ τους) και επόμενες.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1462 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο14 του ν. 4356/2015 (Α’~181) και ισχύει, οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό π.χ. ο σύζυγος έχει συγγένεια α’ βαθμού εξ αγχιστείας με τους γονείς ή τέκνο, από άλλο γάμο, της συζύγου του.

2.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΕΚΝΟ

Το ζήτημα της χορήγησης άδειας σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου, στο αστυνομικό προσωπικό ρυθμιζόταν στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986, ως εξής:

«Στις γυναίκες αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999 άδεια». Ειδικότερα, η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999, στην οποία παραπέμπει η ως άνω ρύθμιση, προβλέπει ότι: «Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών».

Με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 π.δ. 75/2016, η ειδική άδεια στις περιπτώσεις υιοθεσίας τέκνου χορηγείται πλέον ανεξαρτήτως φύλου, σε άνδρες και γυναίκες αστυνομικούς. Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται αυτή, η τρίμηνη άδεια με αποδοχές χορηγείται είτε μόνο στον ένα γονέα ή και στους δύο από κοινού με κατανομή του τριμήνου μεταξύ τους, βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην Υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο χρονικό διάστημα χορήγησης αυτής δεν θα είναι κατώτερο του ενός μηνός

3.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ Η Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, καθιερώνεται η ειδική άδεια για την παρακολούθηση της επίδοσης των τέκνων των αστυνομικών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετά την αντικατάσταση της διάταξης αυτής με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016, δεν τίθεται πλέον ως ανώτατο όριο της ηλικίας των τέκνων το 16° έτος και συνεπώς αυτή χορηγείται μέχρι την ενηλικίωσή τους, με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Επιπλέον, παραλείπεται η ρητή αναφορά που υπήρχε στη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακού έτους, &ς ανώτατο όριο της αδείας αυτής, καθόσον η παραπομπή στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που εφαρμόζονται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, δεν έχει περιθώρια αμφισβήτησης.

Ειδικότερα, ηυπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1222/οικ. 20561 (ΦΕΚ Β’ 1613/2007) υπουργική απόφαση αφενός προβλέπει ρητά ότι «η άδεια αυτή δεν χορηγείται στο γονέα – υπάλληλο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του» και αφετέρου προβλέπει ρητά τον αριθμό των ημερών που δικαιούται σ’ αυτήν την περίπτωση και είναι τέσσερις (4) ημέρες για το Γ τέκνο, πέντε (5) ημέρες για δύο (2) τέκνα και άνω και αυξάνεται κατά μία (1) ακόμη μέρα αν τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι ειδικότεροι όροι ως προς τη χορήγηση της άδειας αυτής, που προβλέπονται στην ως άνω υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται ευθέως και στο αστυνομικό προσωπικό.

4.ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΩΝ

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016 προστίθενται νέα εδάφια στην παράγραφο 11 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, βάσει των οποίων χορηγείται για πρώτη φορά στο αστυνομικό προσωπικό, που έχει την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, η δυνατότητα να αιτηθεί, αντί του μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α’ 84) χωρίς περικοπή των αποδοχών του, τη χορήγηση, ανά ημερολογιακό έτος και ανά περίπτωση πάσχοντος, ειδικής άδειας απουσίας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, με αποδοχές. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας μπορεί να είναι και τμηματική, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για την ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών, που προβλεπόταν από την παρ. 1 του άρθρου 10, προ της τροποποίησης της και ήδη από τη νέα παρ. 14 του άρθρου 10. Επιπρόσθετα, αν υπάρχουν περισσότερα πάσχοντα μέλη στην ίδια οικογένεια, η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων -διευκολύνσεων είναι αυτοτελής και διακριτή για το κάθε μέλος αυτής, πάντοτε όμως διαζευκτική και ανά περίπτωση. Επί παραδείγματι, στον πατέρα δύο (2) τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%, θα χορηγηθεί είτε το μειωμένο ωράριο δύο (2) ωρών ημερησίως, ήτοι μία ώρα για κάθε τέκνο είτε ειδική άδεια απουσίας συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ημερών ανά έτος, ήτοι είκοσι (20) ημέρες για κάθε τέκνο.

5.ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε στις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Σώματος ούτε σ’
εκείνες του π.δ. 27/1986, πρόβλεψη για το ζήτημα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για το αστυνομικό προσωπικό.

Με την παράγραφο 12 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016, προβλέπεται η χορήγηση ειδικών αδειών με αποδοχές στο γυναικείο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περίπτωση που αυτό υπόκειται στη διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, διάρκειας μια (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας και δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές. Συναφώς με τις ίδιες διατάξεις προβλέφθηκε ότι στο άρρεν προσωπικό χορηγούνται άδειες απουσίας διάρκειας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της έμβρυο μεταφοράς της συζύγου του, με αποδοχές.

Οι εν λόγω άδειες χορηγούνται από τα ίδια όργανα που χορηγούν, μεταξύ άλλων, τις κανονικές άδειες σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 27/1986, για δε τη χορήγησή τους απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από το δημόσιο ή ιδιωτικό κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τα οποία απαιτείται να προκύπτει:α) Οτι θα λάβει χώρα διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, β) Η εκάστοτε φάση της διαδικασίας (ωοληψία ή εμβρυομεταφορά) και γ) Η επικείμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της σχετικής φάσης.

6.ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Η ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η νέα διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του π.δ. 75/2016, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 10, επεκτείνοντας τις περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται ειδική άδεια απουσίας διάρκειας είκοσι δύο (22) εργασίμων ημερών το χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη, χορηγείται η ως άνω ειδική άδεια:

α) Στην περίπτωση που πάσχει ο/η αστυνομικός από νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας, και

β) Στην περίπτωση που ο / η σύζυγος ή τα τέκνα του αστυνομικού πάσχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας.Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι τυγχάνει εφεξής εφαρμογής για τους ενδιαφερόμενους αστυνομικούς, η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 10, ύστερα μάλιστα και από την κατάργηση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

7.ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Στο άρθρο 10Α του π.δ. 27/1986 (Α’ 11/10.2.1986), που προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 70/2011 (Α’ 169/4.8.2011) ορίζεται ότι:

«1 .Στους γονείς αστυνομικούς χορηγούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’- 26), διευκολύνσεις και άδειες με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της παρ. 3 του ως άνω άρθρου».
Εξάλλου, στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, προβλέπεται ότι ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Εναλλακτικά, ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του, κατά το προηγούμενο εδάφιο, μειωμένου ωραρίου. Άλλωστε, με τις υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 από 14/5/2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346 από 29/5/2008 εγκύκλιες του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει μεταξύ άλλων ότι δεν είναι δυνατή η τμηματική χορήγηση του 9μήνου, το οποίο και πρέπει να εξαντλείται στο σύνολο του, καθώς λαμβάνεται για συνεχές χρονικό διάστημα.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του π.δ. 75/2016 (Α’ 138/1.8.2016), προστέθηκε εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10Α, ως εξής:

«Ειδικά, η άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού χορηγείται άπαξ και εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6°) έτος της ηλικίας του». Καθίσταται προφανές ότι και στο νεοεισαχθέν εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 10Α του π.δ. 27/1986, προβλέπεται ρητά η χορήγηση της αδείας, άπαξ, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το έκτο (6°) έτος της ηλικίας του, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τμηματική χορήγηση της.

Από τη συνδυαστική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι η άδεια ανατροφής τέκνου, που λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη, εξαντλείτο σύμφωνα με το προϊσχύον νομικό πλαίσιο μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο (4°) έτος της ηλικίας του, ενώ ήδη μετά την τροποποίηση που επήλθε με το π.δ. 75/2016, μέχρι τη συμπλήρωση του έκτου (6) έτους ηλικίας.

Εξάλλου, στο άρθρο 26 του ως άνω π.δ/τος, με το οποίο ορίζεται η έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, προβλέπεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’, στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 25, αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος, ήτοι από 1.8.2016, χωρίς να προβλέπεται αναδρομική ισχύς των διατάξεων του.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες απαραίτητες διευκρινίσεις για τη σύννομη και ομοιόμορφη εφαρμογή της ως άνω τροποποίησης:

α) Σε περιπτώσεις όπου ήδη χορηγήθηκε εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, κατόπιν υποβολής αίτησης και αυτή έχει εξαντληθεί πριν την έναρξη ισχύος του π.δ. 75/2016 (1.8.2016), δεν τίθεται καν ζήτημα εφαρμογής της διάταξης του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 10A’ του π.δ. 27/1986.

β) Σε περιπτώσεις όπου ήδη χορηγήθηκε μέρος της ως άνω άδειας χωρίς να εξαντληθεί το εννεάμηνο, λόγω συμπλήρωσης του τετάρτου (4ου) έτους της ηλικίας του τέκνου και η άδεια είχε λήξει μέχρι την 1.8.2016, δεν τυγχάνει εφαρμογής το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 10A’ του π.δ. 27/1986, καθόσον τυχόν νέα χορήγηση, μετά τη λήξη της ήδη χορηγηθείσας άδειας, του υπόλοιπου χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής τέκνου έως ότου το τέκνο του συμπληρώνει το έκτο (6°) έτος της ηλικίας του, αφενός θα παραβίαζε τη βασική αρχή της άπαξ χορηγούμενης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, οδηγώνταςουσιαστικά σε τμηματική χορήγηση αυτής και αφετέρου θα συνεπαγόταν την αναδρομική εφαρμογή της τροποποίησης που επήλθε, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 75/2016.

γ) Σε περιπτώσεις όπου χορηγήθηκε μέρος της ως άνω άδειας χωρίς να εξαντληθεί το εννεάμηνο, λόγω συμπλήρωσης του τετάρτου (4ου) έτους της ηλικίας του τέκνου και η άδεια αυτή ευρίσκεται σε εξέλιξη, εφαρμόζεται το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 10Α του π.δ. 24/1986 και η διάρκεια της χορηγηθείσας αδείας παρατείνεται μέχρι την εξάντληση του εννιαμήνου. Και αυτό διότι κατά τη διάρκεια διάνυσης της ειδικής άδειας ανατροφής τέκνου, τέθηκε σε ισχύ ευμενέστερη για τον διοικούμενο ρύθμιση, που καταλαμβάνει και την περίπτωσή του, με αποτέλεσμα τυχόν μη επέκταση του ανώτατου ορίου ηλικίας του παιδιού, να εγκυμονεί το σοβαρό κίνδυνο παραβίασης των αρχών της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της χρηστής διοίκησης, που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι η αύξηση του χρονικού διαστήματος λήψης της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου δεν επεκτείνει αντίστοιχα και το διάστημα μείωσης του ημερησίου χρόνου εργασίας, εφόσον ο γονέας επιλέξει το τελευταίο. Συνεπώς, ο γονέας αστυνομικός μπορεί να επιλέξει είτε:

α. Το μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου, είτε

β. Την 9μηνη άδεια ανατροφής, η οποία πρέπει να έχει εξαντληθεί έως τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του τέκνου.

Τέλος, με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του π.δ. 75/2016 προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 10Α του π.δ. 27/1986, με την οποία προβλέπεται πλέον ειδική ρύθμιση για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τους γονείς μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου που έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου, καθώς και για την περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων πάσχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών και των γονέων μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου, η νέα παράγραφος 5 θα πρέπει να εφαρμόζεται συνδυαστικά με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, που απαιτεί την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου, προκειμένου να χορηγηθεί η 9μηνη άδεια ανατροφής. Επιπλέον το ανωτέρω διάστημα αυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες για κάθε επιπλέον τέκνο. Ως εκ τούτου, κάθε άδεια που θα χορηγείται για το 2° τέκνο και για τα επόμενα αυτού (ανεξαρτήτως χορήγησης άδειας ανατροφής για το 10 τέκνο), σε γονέα που εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις, θα έχει διάρκεια δέκα (10) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών.

8.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ-ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Οι ως άνω ειδικές άδειες χορηγούνται, από τα όργανα που ορίζονται στο άρθρο 14 του π.δ. 27/1986, ήτοι τα όργανα που χορηγούν μεταξύ άλλων και την κανονική άδεια απουσίας στο προσωπικό του Σώματος.

Ειδικά, η μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα ή η αντί αυτής χορήγηση ειδικής άδειας είκοσι (20) ημερών ανά ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την παρ. 11 του
άρθρου 10, καθώς και η ειδική άδεια απουσίας είκοσι δύο (22) ημερών το χρόνο της παρ. 14 του ίδιου άρθρου, χορηγούνται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 14 και κατ’ εξαίρεση:

– Για τους Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες Τμημάτων Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από τους Διευθυντές των ως άνω Διευθύνσεων,

– Για το προσωπικό των Αστυν. Τμημάτων των Γενικών Αστυν. Δ/νσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους Δ/ντές των Δ/νσεων των ως άνω Γενικών Αστυν. Δ/νσεων και

– Για το προσωπικό των Αστυν. Τμημάτων και Αστυν. Σταθμών των Δ/νσεων Αστυνομίας των Νομών από τους Δ/ντές των ως άνω Δ/νσεων Αστυνομίας


Πηγή

Κυριακή, 20 Αύγουστος 2017 00:00

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4276/2014 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Γράφτηκε από

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4276
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι−
χειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές
τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Σελίδα 1 από 3

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…